Một cựu lính thủy đánh bộ được một nhà thầu quốc phòng thuê đến Panama để hoàn tất một thỏa thuận vũ khí. Trong quá trình này, anh ấy tham gia với Hoa Kỳ. xâm lược Panama, và học một bài học quan trọng về bản chất thực sự của quyền lực chính trị.

Mở rộng
[X]
[X]