Xác Sống: Thế Giới Bên Kia (Phần 2) – The Walking Dead: World Beyond (Season 2) ()


 

Bộ truyện sẽ tập trung vào thế hệ đầu tiên lớn lên trong thời kỳ khải huyền của thây ma.

Mở rộng
[X]
[X]