Ukraine Nhỏ Bé – Little Ukraine ()


 

Sau khi thoát khỏi Liên Xô vào những năm 1980, một gia đình Do Thái từ Odessa đấu tranh để duy trì bên phải của luật pháp tại nhà tắm của họ ở thành phố New York.

Mở rộng
[X]
[X]