Tín Hiệu Diệt Vong – Project “Gemini” ()


 

Một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng về một sứ mệnh không gian được gửi đến để tạo hình một hành tinh xa xôi. Tuy nhiên, nhiệm vụ gặp phải một thứ gì đó chưa biết đã có kế hoạch riêng cho hành tinh.

Mở rộng
[X]
[X]