“Tôi chuyển tất cả mọi thứ mà dịch vụ bưu điện không xử lý.” Eun-ha, là một nhân viên bãi phế liệu bình thường, bí mật làm nhân viên giao hàng giải quyết các yêu cầu giao hàng bất thường.

Mở rộng
[X]
[X]