Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo – Mystery of Muye: The Guardian of the Mountain ()


 

Trong Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Phong Tứ Cửu, thế hệ sau của Thái Bảo Quan Sơn ở ẩn, phụng mệnh điều tra vụ án, giải mã thách đố về địa cung Thiên Quý Cổ “Cửu Quán” đằng sau tại nạn mỏ đá.

Mở rộng
[X]
[X]