Cách Trở Thành Bạo Chúa (Phần 1) – How to Become a Tyrant (Season 1) ()


 

Cai trị bằng bạo lực cần một nhà độc tài tham vọng biết giành quyền lực tuyệt đối, như các bạo chúa của lịch sử đã chứng minh trong loạt phim tài liệu mỉa mai này.

Mở rộng
[X]
[X]