Bosch: Kế Thừa (Phần 1) – Bosch: Legacy (Season 1) ()


 

Bosch bắt tay vào chương tiếp theo của sự nghiệp và thấy mình đang làm việc với kẻ thù truyền kiếp của mình, Honey Chandler.

Mở rộng
[X]
[X]