Bố Trưởng 2: Phá Sản – Chief Daddy 2: Going for Broke ()


 

Gia đình Beecroft đã sẵn sàng phá sạch tài sản thừa kế của Bố Trưởng, nhưng nếu giám đốc điều hành của công ty mà có liên quan vào đó thì chắc không xong.

Mở rộng
[X]
[X]