Bầu Trời Phương Bắc Trên Không Gian Trống – Northern Skies Over Empty Space ()


 

Với ý thức nhạy bén về cách triển khai những điềm báo báo trước sự thay đổi, Alejandra Márquez Abella đã miêu tả một giai đoạn thay đổi mang tính lịch sử ở vùng nông thôn Mexico – như những người thường bị hạn chế trong vai trò diễn viên phụ thụ động.

Mở rộng
[X]
[X]